Γενικοί κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι επενδυτές.
Οφείλουμε να εξετάζουμε τις επενδύσεις μας σε τρία επίπεδο :
Το πρώτο αφορά στην διασπορά του κεφαλαίου σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων βάσει του προσωπικού μας προφίλ, των αποδόσεων που προσδοκούμε, του χρονικού ορίζοντα, αλά και του ρίσκου που είμαστε διατεθειμένοι να αναλάβουμε.
Σε δεύτερο επίπεδο πρέπει να εξετάζουμε πλέον τις αγορές χρήματος και κεφαλαίου σε παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, όπου οι εσωτερικές εξελίξεις είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις διεθνείς  αγορές.
Τρίτο επίπεδο αφορά την επιλογή κατάλληλων εργαλείων και αντίστοιχα των ειδικών οι οποίοι θα μας συμβουλεύσουν αναφορικά με την διαχείριση των χρημάτων μας, έχοντας ως δεδομένο ότι η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλονται τα δεδομένα στις διεθνείς αγορές και ο βαθμός εξειδίκευσης που απαιτείται για την ανάλυσή τους αποτελούν τροχοπέδη στην προσπάθειά μας να τις προσεγγίσουμε ως μεμονωμένοι επενδυτές.
Περισσότερα....

Επάνω                        Κάτω